Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е национална специализирана структура за 

осъществяване на оперативно-издирвателна; охранителна; информационна; контролна; превантивна; 

административнонаказателна дейност и предоставяне на административни услуги и разследване на 

престъпления; по отношение на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни 

структури, свързана със:

Компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез 

компютърни мрежи и системи и 

Интелектуална собственост  и други